Wat aarzelt u nog? Sta op en laat u dopen.

Doopdiensten

Door het geloof en de doop word je een lid van de gemeente van Jezus Christus. Deze gemeente bestaat uit alle gelovigen waar ook ter wereld of waar ook in een stad.

Wil je meer weten over dopen, neem dan contact op.

Dopen is een openbaar gebeuren

Dopen is een feestelijke gebeurtenis. De doop vindt bij ons in het algemeen plaats in een dienst op zondag, waarbij velen aanwezig zijn. Het kan trouwens ook op andere dagen gebeuren. Soms vindt degene die gedoopt wordt dit te massaal. Dan dopen we op een ander tijdstip met een klein groepje aanwezigen. Maar het is en blijft een openbaar getuigenis.

Wat is dopen?

Wanneer iemand gaat geloven in Jezus Christus als Redder en Heer moet hij of zij gedoopt worden. Dit is een instelling van de Heer zelf zoals we lezen in de Bijbel in Matteüs 28:19 en 20:

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

Dopen betekent in de Bijbel onderdompelen. Dat gebeurt in het water. Het drukt uit dat je met Christus gestorven bent én weer levend geworden. Dit lezen we in Romeinen 6:3 en 4:

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?
We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Dopen in de Bijbelse tijd gebeurde in rivieren en waarschijnlijk ook in meren of in de zee. De volgelingen van Jezus doopten de bekeerlingen (dat wil zeggen de mensen die in Jezus gingen geloven, die bij Hem wilden horen). Dezen deden dit later weer met nieuwe bekeerlingen en zo gebeurt dat al bijna 2000 jaar.
In onze tijd doopt men in rivieren, in de zee, in zwembaden, in grote badkuipen of in speciale “doopvonten”
In ons gebouw hebben wij zo’n doopvont in de vloer. Dat laten we vollopen met (warm) water. De doper(s) en dopeling(en) kunnen daarin gaan staan en zo kan de dopeling gedoopt worden.

Wie worden er gedoopt?

Kinderen, jongeren of volwassenen uit onze eigen geloofsgemeenschap die zelf gaan geloven in de Heer Jezus worden bij ons gedoopt. Maar het gebeurt ook dat mensen van buiten onze geloofsgemeenschap gaan geloven in Jezus Christus en dan gedoopt worden. Ons gebouw wordt trouwens ook geregeld door verschillende andere kerken gebruikt om te dopen.

En wat als je als baby gedoopt bent?

Wanneer de gelovige de babydoop als zijn of haar doop ziet, dan respecteren wij dat.
Soms laat iemand zich toch dopen door onderdompeling ondanks dat hij of zij als baby al gedoopt is. Dat wil niet zeggen dat wij geloven dat de kinderdoop geen waarde heeft. Wij vinden het mooi als ouders op jonge leeftijd hun kind bij de Heer brengen en hun kind willen opvoeden in het geloof. Er is wel minstens één groot verschil tussen de kinderdoop en de doop van gelovigen: Bij de kinderdoop is het de keus van de ouders, bij de doop van gelovigen is het de keus van de persoon die gedoopt wordt.

Word je door de doop lid van onze kerkgemeente?

In de Bijbel in Handelingen 2:41 en 42 staat:

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

We lezen hier dat de nieuwe gelovigen na gedoopt te zijn trouw bleven aan de verschillende activiteiten en samenkomsten van de gemeente.
Door het geloof en de doop word je een lid van de gemeente van Jezus Christus. Deze gemeente bestaat uit alle gelovigen waar ook ter wereld of waar ook in een stad. In onze tijd bestaat de gemeente van de Heer Jezus Christus uit verschillende kerken of gemeenten. Als iemand bij ons gedoopt wordt, wordt hij of zij dus een lid ven de ‘grote’ gemeente van de Heer. Hij of zij staat vrij om bij ons te blijven of naar een andere kerk of gemeente te gaan.